VDL Nedcar mogelijk van 2500 naar 8000 banen bij 400.000 auto’s per jaar

23 maart 2016

Provincie: VDL Nedcar mogelijk van 2500 naar 8000 banen bij 400.000 auto’s per jaar

De provincie wil VDL Nedcar faciliteren waar het maar kan, zo zegt gedeputeerde Twan Beurskens. In een persbericht van de provincie wordt al gesproken over mogelijk 8000 banen in de fabriek op termijn. Nu zijn dat er nog 2500.
De Provincie Limburg onderzoekt de mogelijkheden om autofabriek VDL Nedcar en andere automotive bedrijven in Born ook per spoor te ontsluiten. Een aansluiting op de naastgelegen spoorlijn Roermond-Maastricht is nodig om de groeiende stroom nieuwe auto’s af te kunnen voeren. Een en ander blijkt uit een nota van Gedeputeerde Staten.
Limburg is er vanwege het economisch belang alles aan gelegen om de positie van de autofabriek te versterken. Onder meer door VDL Nedcar ruimte te bieden voor uitbreiding, door een spoorontsluiting en door het aantrekken van voldoende personeel.

Gedeputeerde Twan Beurskens: ,,Het provinciebestuur zet sterk in op de maakindustrie in Limburg. Uiteraard faciliteren we dan VDL Nedcar waar het maar kan.”

De Provincie trekt hierin gezamenlijk op met het Rijk en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Die samenwerking is ook nodig gezien de mogelijke groei van werkgelegenheid van 2500 tot mogelijk 8000 medewerkers bij 400.000 auto’s jaarlijks. Wethouder Pieter Meekels van de gemeente Sittard-Geleen: ,,Het is goed voor de regio als VDL Nedcar kan uitbreiden en daarmee voor continuïteit en extra werkgelegenheid kan zorgen. Daarbij moet er ruimschoots aandacht zijn voor omgevingsaspecten.”
Bij deze aantallen moet aan de oostzijde van het VDL Nedcar-terrein een terminal worden gemaakt om autotransporten per spoor mogelijk te maken. In een studie van de bureaus Movares en Logitech zijn drie varianten uitgewerkt. Dit betreft twee zogeheten robuuste verbindingen op het hoofdspoor bij Nieuwstadt en een afgeslankte aansluiting. Deze laatste variant wordt verder uitgewerkt vanwege de geringere effecten op de omgeving en lagere kosten; € 22 miljoen versus € 32 miljoen.

Aan de gemeente Echt-Susteren wordt gevraagd medewerking te verlenen aan de planologische procedure. De inwoners van Nieuwstadt en Susteren worden deze week tijdens bijeenkomsten geïnformeerd over de plannen. Er moeten nog nadere onderzoeken plaatsvinden in verband met mogelijke effecten op de natuur en leefomgeving. Wethouder Jos Wackers van de gemeente Echt-Susteren: ,,Leefbaarheid is in onze gemeente een groot goed. Samen met VDL Nedcar en de overige betrokken partijen stellen we alles in het werk om economie en leefomgeving op een gezonde manier hand in hand te laten gaan.”

In de planning van dit project is realisering van de spooraansluiting en de terminal voorzien in het derde kwartaal van 2019. De voorbereidingskosten van € 750.000,- worden door de Provincie betaald.

Sinds de overname van NedCar door de VDL Groep in 2012 – met steun van rijk, provincie en gemeente en de start van de productie (MINI) in 2014 – werken de overheden nauw samen met VDL Nedcar om de continuïteit van de autofabriek te waarborgen. Zo is vorig jaar al een traject gestart om de productiefaciliteiten uit te kunnen breiden; op de locatie Pasveld aan de Noord-Westzijde van het fabrieksterrein. Daarnaast wordt een ontwikkelvisie gemaakt voor het gebied Wolfrath-Oost ten noorden van de fabriek.